สวนสราญรมย์มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 Registration Form
ตัวอย่าง เช่น 13/04/1992 *ปีเกิดใช่ ศ.ค.


เงือนไข!! “การสมัครวิ่งสวนสราญรมย์มินิมาราธอน ครั้งที่ 9”

 • 1. ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครส าหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร นอกจากนี้ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับสมัครในการแข่งขันครั้งต่อๆ ไปด้วย
 • 2. ห้ามสมัครซ้ำโดยชื่อผู้สมัครเดียวกันหรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 • 3. สมารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 คน ต่อหนึ่งการสมัคร เท่านั้น
 • 4. ชื่อ-สกุล ว/ด/ป การสมัครต้องตรงกับกับบัตรประชาชน /passport เท่านั้น ถ้าไม่ตรงถือว่าการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกรณี หากได้รับรางวัลถือว่าเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิรับรางวัลใดๆทั้งสิ้น
 • 5. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 • 6. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน ก่อนการยืนยัน
 • 7. คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
 • 8. หากมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุเกินกว่าจำนวนที่ประกาศรับสมัคร 2,500 คน ระบบจะแจ้งปิดรับสมัครจำนวนเต็มแล้วหน้าเว็บไซต์ให้ทราบ
 • 9. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้องหรือผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลแจ้งผลการสมัคร
 • 10. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน
 • 11. ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 24 ชม.) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • 12. ผู้สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลใดๆทั้งสิ้น
 • 13. นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขัน (BIB) ของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใดๆทั้งสิ้น
 • 14. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อ-ขาย BIB
 • 15. ไม่สามารถเปลี่ยน Size เสื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • 16. ไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นวิ่งได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • 15. นักวิ่งต้องทำการ chek - mark ก่อนออกstartทุกคน หากไม่ได้รับการ chek - mark ต้องรีบให้กรรมการ ทำสัญลักษณ์ chek - mark ทันทีกรณีได้รับรางวัลไม่สิทธิ์ไม่ได้รับรางวัลใดๆทั้งสิ้น
 • 16. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • 17. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน
 • 18. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือ ภัยธรรมชาติ

กรุณารอสักครู่